Rabbi Yehudah Silver speaks at the Ahavas Shalom Melaveh Malkah at Beis Tefillah’s Ulam Shabsai on 13-Feb-2016. Topic: Kiddush Hashem