תענית אסתר – יום ד’

Taanis Esther

התחלת התענית 04:31 Fast Begins
שחרית 1 06:10 Shachris 1
שחרית 2 07:15 Shachris 2
שחרית 3 08:05 Shachris 3
מנחה 1 15:15 Mincha 1
מנחה 2 17:10 Mincha 2
סוף תענית
*לא לאכל עד אחרי שמיעת קריאת מגילה
18:19 Fast Ends
*One should wait until after hearing Megila before eating

פורים – יום ה’

Purim

מעריב 18:10 Maariv
מגילה מיד אחרי ערבית Megila follows immediately
קריאה לנשים 20:15 Megila 2
שחרית 07:30 Shachris
מגילה 08:05 Megila
קריאה לנשים 09:30 Megila 2
אבות ובנים 11:45 Avos Uvonim
מנחה 1 13:00 Mincha 1
מנחה 2 14:00 Mincha 2
מעריב 1 19:00 Maariv 1
מעריב 2 21:00 Maariv 2
מעריב 3 22:45 Maariv 3