לאור המצב בנוסף לתהילים הנאמרים כאו בבית הכנסת אחרי כל התפילות. הציבור מתבקש להיכנס יחד בשעה 21:00 במוצש״ק פרשת דברים להתחנן לפני אבינו שבשמים להוציא אותנו מאפילה לאורה ומשבעוד לגאולה. לחצי שעה

עזרת נשים פתוח.

 In light of the situation, as the Rambam explains, there is a special obligation to daven. Aside from all of the tehillim said after each Tefillah here in shul, this Motza’ei Shabbos Parshas Devarim, we will, with the help of Hashem, expand our effort by having a public Tehillim at 21:00 for 30 minutes.

Ezras Nashim will be open.

Ahavas Shalom, 33 Nachal Lachish www.ahavasshalom.org